Συνεργάτες &
Επαγγελματίες Ιατρικής

Ένα ευρύ σύνολο αποδεικτικών στοιχείων τεκμηριώνει την αποτελεσματικότητα του InsuJet™.

Κάντε μια βαθύτερη βουτιά στην έρευνα που μιλά για τα οφέλη της.

Οι αναφορές είναι μέσα. Διαβάστε τα Κλινικά Στοιχεία.

Ενήλικες, υπέρβαροι ή παχύσαρκοι (ΔΜΣ ≥25 και ≤40 kg/m2) ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 (n=10) ή διαβήτη τύπου 2 που έλαβαν θεραπεία με ινσουλίνη (n=10) εγγράφηκαν σε μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, διασταύρωση μελέτη. Σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις, οι ασθενείς έλαβαν οδηγίες να μειώσουν τις δόσεις ινσουλίνης για να επιτύχουν αξιοσημείωτη υπεργλυκαιμία (18–23 mmol/l). Στη συνέχεια, η ινσουλίνη aspart χορηγήθηκε είτε με ένεση με πίδακα είτε με συμβατική συσκευή τύπου πένας, σε δόση που βασίζεται στην εκτιμώμενη ατομική ευαισθησία στην ινσουλίνη. Τα φαρμακοδυναμικά και φαρμακοκινητικά προφίλ προέκυψαν από τα επίπεδα γλυκόζης και ινσουλίνης στο πλάσμα, τα οποία μετρήθηκαν για 6 ώρες μετά την ένεση.

Συνήχθη το συμπέρασμα ότι η χορήγηση ινσουλίνης ταχείας δράσης με ένεση jet έχει ως αποτέλεσμα ταχύτερη διόρθωση της έντονης υπεργλυκαιμίας σε υπέρβαρους ή παχύσαρκους ασθενείς με διαβήτη που απαιτεί ινσουλίνη.

Τα μπεκ ψεκασμού επιτρέπουν τη χορήγηση ινσουλίνης χωρίς βελόνα. Ο στόχος της μελέτης ήταν να συγκριθεί η ανεκτικότητα και η προτίμηση της συσκευής της υποδόριας χορήγησης ινσουλίνης aspart με έγχυση jet με έγχυση πένας σε μια ανοιχτή, τυχαιοποιημένη, διασταυρούμενη πιλοτική μελέτη.

Σε αυτή τη μικρή πιλοτική μελέτη, οι συσκευές ήταν παρόμοιες στην εκδρομή γλυκόζης στην περιοχή κάτω από την καμπύλη συγκέντρωσης γλυκόζης-χρόνου διορθωμένη για το βασικό επίπεδο γλυκόζης και την απορρόφηση ινσουλίνης. Οι συσκευές ήταν παρόμοιες όσον αφορά την προτίμηση των συμμετεχόντων και τον σχετικό πόνο της ένεσης.

Συνήχθη το συμπέρασμα ότι η υποδόρια ένεση ινσουλίνης ασπάρτης ήταν καλά ανεκτή.

Μελέτες με σφιγκτήρες έχουν δείξει ότι η απορρόφηση και η δράση της ινσουλίνης ταχείας δράσης είναι ταχύτερη με την ένεση με έγχυση πίδακα παρά με τη χορήγηση με συμβατική συσκευή τύπου πένας. Για να προσδιοριστεί εάν αυτές οι φαρμακοκινητικές αλλαγές υπάρχουν επίσης σε ασθενείς με διαβήτη και ωφελούν τον μεταγευματικό έλεγχο της γλυκόζης, έγινε σύγκριση των φαρμακολογικών προφίλ χορήγησης ινσουλίνης με έγχυση ινσουλίνης έναντι της συμβατικής συσκευής τύπου πένας ινσουλίνης μετά από ένα τυποποιημένο γεύμα σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χορήγηση ινσουλίνης με ένεση με πίδακα είχε ως αποτέλεσμα μικρότερο χρόνο μέχρι το μέγιστο επίπεδο ινσουλίνης στο πλάσμα και μειωμένο υπεργλυκαιμικό φορτίο κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας σε σύγκριση με τη συμβατική χορήγηση. Ωστόσο, η έγχυση με πίδακα δεν μείωσε σημαντικά το υπεργλυκαιμικό φορτίο κατά τη διάρκεια της περιόδου των 5 ωρών στη συνέχεια. Δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι ο jet injector είχε διαφορετική απόδοση σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2.

Συνήχθη το συμπέρασμα ότι η σημαντικά ταχύτερη απορρόφηση ινσουλίνης μετά τη χορήγηση με jet injector μεταφράστηκε σε σημαντική, αν και μέτρια μείωση στη μεταγευματική υπεργλυκαιμία σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2. Ο βελτιωμένος πρώιμος μεταγευματικός έλεγχος της γλυκόζης μπορεί να ωφελήσει ειδικά ασθενείς που δυσκολεύονται να περιορίσουν τις μεταγευματικές εκδρομές γλυκόζης.

Σε μια ευγλυκαιμική μελέτη με σφιγκτήρες γλυκόζης με υγιείς εθελοντές, έδειξε ότι η χρήση εγχυτών jet, αντί των συμβατικών στυλό, βελτίωσε σημαντικά τα προφίλ χρόνου δράσης των αναλόγων ινσουλίνης ταχείας δράσης. Εδώ, διερευνήθηκε εάν τέτοια προφίλ τροποποιήθηκαν από τον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) και τις σχετικές παραμέτρους βάρους, συγκρίνοντας τη χορήγηση ινσουλίνης με έγχυση με πίδακα με τη συμβατική πένα σε υποομάδες που ορίζονται από ΔΜΣ, αναλογία μέσης προς ισχίο, περίμετρο μέσης και ινσουλίνη. δόση.

Μετά από συμβατική χορήγηση, εμφανίστηκαν χρόνοι έως τα μέγιστα επίπεδα ινσουλίνης (T-INSmax) 31,1 [95% διάστημα εμπιστοσύνης (CI) 13,7–48,5] λεπτά αργότερα και χρόνος έως τη μέγιστη απαίτηση γλυκόζης (T-GIRmax) 56,9 (95%CI 26,6–87,3) λεπτά αργότερα σε πιο παχύσαρκα (ΔΜΣ > 23,6 kg/m2) παρά σε αδύνατα άτομα (ΔΜΣ < 23,6 kg/m2). Αντίθετα, το T-INSmax και το T-GIRmax ήταν παρόμοια σε άτομα με υψηλό και χαμηλό ΔΜΣ, όταν η ινσουλίνη χορηγήθηκε με ένεση με τζετ. σωματικό βάρος.

Οι κλινικές δοκιμές του InsuJet™, που πραγματοποιήθηκαν από ένα διάσημο ακαδημαϊκό νοσοκομείο της Ολλανδίας, πραγματοποιήθηκαν για να συγκριθεί το φαρμακολογικό προφίλ της χορήγησης ινσουλίνης ασπάρτης με ένεση με πίδακα με αυτό της συμβατικής πένας ινσουλίνης.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο χρόνος μέχρι το μέγιστο GIR ήταν σημαντικά μικρότερος όταν εγχύθηκε ινσουλίνη με τον εγχυτήρα πίδακα, σε σύγκριση με τη συμβατική χορήγηση τύπου πένας. Ο χρόνος έως τη μέγιστη συγκέντρωση ινσουλίνης μειώθηκε ομοίως και οι μέγιστες συγκεντρώσεις ινσουλίνης αυξήθηκαν. Η χορήγηση ινσουλίνης με πίδακα έγχυσης μείωσε το χρόνο απόρριψης γλυκόζης στο 50%. Δεν μετρήθηκαν διαφορές στο μέγιστο GIR, την ολική απορρόφηση ινσουλίνης ή τη συνολική δράση ινσουλίνης μεταξύ των δύο συσκευών.

Συμπεράσματα εξήχθησαν ότι η χορήγηση ασπάρτης ινσουλίνης με ένεση jet ενισχύει την απορρόφηση της ινσουλίνης και μειώνει τη διάρκεια της δράσης μείωσης της γλυκόζης . Αυτό το προφίλ μοιάζει περισσότερο με το πρότυπο της ενδογενούς έκκρισης ινσουλίνης και μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη καλύτερης κάλυψης ινσουλίνης από το γεύμα και στη διόρθωση των μεταγευματικών εκδρομών γλυκόζης.

Βασικές πληροφορίες σχετικά με το InsuJet™ για επαγγελματίες υγείας

ISO

Κάντε κλικ στην εικόνα για λήψη του πιστοποιητικού ISO 13485: 2016, QMS

CE

Κάντε κλικ στην εικόνα για λήψη του πιστοποιητικού CE/EC 0459.

40+

Χώρες InsuJet™

3

Παγκόσμια γραφεία InsuJet™

25+

Συνεργάτες InsuJet™

Πιστοποιητικά Χώρας

Κάντε κλικ στην εικόνα για να δείτε το pdf του τοπικού πιστοποιητικού για εμπορία ιατρικού εξοπλισμού.

Κάντε κλικ στην εικόνα για να δείτε το pdf του τοπικού πιστοποιητικού για εμπορία ιατρικού εξοπλισμού.

Κάντε κλικ στην εικόνα για να δείτε το pdf του τοπικού πιστοποιητικού για εμπορία ιατρικού εξοπλισμού.

Κάντε κλικ στην εικόνα για να δείτε το pdf του τοπικού πιστοποιητικού για εμπορία ιατρικού εξοπλισμού.

Κάντε κλικ στην εικόνα για να δείτε το pdf του τοπικού πιστοποιητικού για εμπορία ιατρικού εξοπλισμού.

Κάντε κλικ στην εικόνα για να δείτε το pdf του τοπικού πιστοποιητικού για εμπορία ιατρικού εξοπλισμού.

Κάντε κλικ στην εικόνα για να δείτε το pdf του τοπικού πιστοποιητικού για εμπορία ιατρικού εξοπλισμού.

Κάντε κλικ στην εικόνα για να δείτε το pdf του τοπικού πιστοποιητικού για εμπορία ιατρικού εξοπλισμού.

Κάντε κλικ στην εικόνα για να δείτε το pdf του τοπικού πιστοποιητικού για εμπορία ιατρικού εξοπλισμού.

Κάντε κλικ στην εικόνα για να δείτε το pdf του τοπικού πιστοποιητικού για εμπορία ιατρικού εξοπλισμού.

Κάντε κλικ στην εικόνα για να δείτε το pdf του τοπικού πιστοποιητικού για εμπορία ιατρικού εξοπλισμού.

Χορήγηση ινσουλίνης χωρίς βελόνες

Το InsuJet™ λειτουργεί πιέζοντας υγρό υπό υψηλή πίεση μέσα από ένα μικρό στόμιο στο μπροστά από ένα ακροφύσιο, το υγρό παίρνει αρκετή ταχύτητα και πίεση για να περάσει μέσω του δέρματος. Μόλις εισέλθει στον υποδόριο ιστό, το υγρό ακολουθεί τη διαδρομή του ελάχιστου αντίσταση, που εξασφαλίζει καλή κατανομή του υγρού.

Ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλα

Ή καλύτερα, ένα InsuJet™ είναι κατάλληλο για οποιοδήποτε μέγεθος, φύλο ή ηλικία θέματος. Το InsuJet™ μπορεί να ωφελήσει ιδιαίτερα άτομα με υψηλότερο Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ).

Ομαδική προσπάθεια

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσουμε ένα ραντεβού με τον περιφερειακό διευθυντή ή διανομέα σας για να παρουσιάσουμε ή να εξηγήσουμε περαιτέρω το σύστημα InsuJet™.

Συνεργάτες διανομής ηλεκτρονικού εμπορίου

Το InsuJet™ συνεργάζεται με τον συνεργάτη διανομής μας 10XCREW για την εκπλήρωση παραγγελιών που αποστέλλονται σε περιοχές Ασίας/Ειρηνικού, ΕΕ και Μέσης Ανατολής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 10XCREW, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.10xcrew.com

Πληροφορίες σχετικά με το InsuJet™ Διευκρίνιση της προβλεπόμενης χρήσης, InsuJet™ Προβλεπόμενοι πληθυσμοί ασθενών, Προειδοποιήσεις, Αντενδείξεις InsuJet™, Οδηγός επιλογής τοποθεσίας διαχείρισης InsuJet™, Πληροφορίες ασφάλειας InsuJet™ και Πιθανές παρενέργειες InsuJet™.

Πληροφορίες για τα κλινικά δεδομένα του InsuJet™, κλινικά οφέλη, περίληψη κλινικής έρευνας.

Πληροφορίες για το ιστορικό της αγοράς InsuJet™, σχόλια ερευνών χρηστών InsuJet™ και βασικά ευρήματα και παρακολούθηση InsuJet™ PMS.

Πληροφορίες για το ιστορικό σχεδίασης InsuJet™ και τη δοκιμή ευχρηστίας InsuJet™.

Πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα InsuJet™, τους προσαρμογείς InsuJet™ και τα δεδομένα συμβατότητας με την ινσουλίνη.

Πληροφορίες σχετικά με το κόστος της θεραπείας με ινσουλίνη και τη διαχείριση απορριμμάτων αιχμηρών αντικειμένων.

Ξεκινήστε με το σύστημα ένεσης ινσουλίνης
χωρίς βελόνα.

ISO 13485

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ CE

TGA

ΥΓΕΙΑ ΚΑΝΑΔΑΣ

ΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΕΣΥ

Αποποίηση ευθυνών:

01. Συμβατοί τύποι ινσουλίνης: Ανθρώπινοι και ζωικοί. Ινσουλίνες ταχείας δράσης (bolus); Ανάλογα ινσουλίνης ταχείας δράσης; Κανονική ανθρώπινη ινσουλίνη; Βασικές ινσουλίνες; Ενδιάμεσης δράσης, συνήθως: NPH/Isophane; Μακράς δράσης, συνήθως: Glargine, detemir, degludec; Προμίγματα (π.χ. 30/70).

  02. Σε μια έρευνα χρηστών, το 78% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι θα συνιστούσαν το InsuJet™ σε άλλους.

  03. Σε μια έρευνα χρηστών, το 40% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι παρατήρησαν ότι χρησιμοποιούν λιγότερη ινσουλίνη.

  04. Η έγχυση ινσουλίνης ταχείας δράσης χωρίς βελόνα βελτιώνει τον πρώιμο μεταγευματικό έλεγχο της γλυκόζης σε ασθενείς με διαβήτη. Diabetes Care, Οκτώβριος 2013.

  05. Δείκτης μάζας σώματος και η αποτελεσματικότητα της ένεσης χωρίς βελόνα για τη χορήγηση αναλόγων ινσουλίνης ταχείας δράσης, μια ανάλυση post hoc. Διαβήτης, Παχυσαρκία και Μεταβολισμός, Ιούλιος 2012.

  06. Βελτιωμένο φαρμακοκινητικό και φαρμακοδυναμικό προφίλ ινσουλίνης ταχείας δράσης με χρήση τεχνολογίας ένεσης χωρίς βελόνα. Diabetes Care, Αύγουστος 2011

  07. Μια πιλοτική μελέτη για την εξέταση της ανοχής και της προτίμησης συσκευής σε διαβήτη τύπου 1 της ινσουλίνης Apart που χορηγείται από το InsuJet™ σε σύγκριση με την υποδόρια ένεση. Diabetes Technology & Therapeutics, 2014.

  08. Δείτε την Ανάλυση Κόστους Ιατρικού καταστρώματος - Βόρεια Αμερική, 2022 διαθέσιμη στη σελίδα Partner.

  09. Υπολογίζεται σε 4 ενέσεις την ημέρα με υποδερμική βελόνα. 4 ενέσεις την ημέρα, κάθε μέρα του χρόνου, προσθέτουν έως και 1.460 βελόνες το χρόνο που εξοικονομούνται από τη χρήση.

  *. Το InsuJet™ είναι βαθμονομημένο για ινσουλίνες U-100

  **. Το μετρητή βελόνας 26-27 χρησιμοποιείται συνήθως για υποδόριες ενέσεις και έχει διάμετρο περίπου 0,40 - 0,45 mm. Το στόμιο του ακροφυσίου InsuJet™ έχει διάμετρο περίπου 0,15 mm, το οποίο είναι πολύ μικρότερο από τα συμβατικά μετρητές βελόνας που χρησιμοποιούνται για υποδόριες ενέσεις ινσουλίνης.

  ***. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov PMID:18820853