Πολιτική επιστροφής

Για τα κατάλληλα προϊόντα, έχετε στη διάθεσή σας έως και 14 ημερολογιακές ημέρες από τη στιγμή που θα παραλάβετε τα προϊόντα σας για να ξεκινήσετε μια επιστροφή.

Περιορισμένη εγγύηση

Το σύστημα έγχυσης χωρίς βελόνα lnsuJet™ παρέχεται από την European Pharma Group BV. Όχι από τον έμπορο από τον οποίο αγοράστηκε, στον αρχικό πελάτη-αγοραστή έναντι της χρήσης ελαττωματικών υλικών και ελαττωματικής κατασκευής για περίοδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία αγοράς, εκτός από όσα προβλέπονται παρακάτω.
Εάν εμφανιστεί οποιοδήποτε τέτοιο ελάττωμα εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, η European Pharma Group BV, κατά τη γνώμη της, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν. Προκειμένου να τύχει εγγύησης, το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στον αντιπρόσωπο, με το αρχικό τιμολόγιο και συμπληρωμένο δελτίο εγγύησης, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανακάλυψης του φερόμενου ελαττώματος.
Η όλη υποχρέωση της European Pharma Group BV βάσει αυτής της εγγύησης περιορίζεται στην επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος για οποιαδήποτε συσκευή lnsuJet™ που αποδεικνύεται ελαττωματική εντός της περιόδου εγγύησης.
Η European Pharma Group BV δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε υποτιθέμενη παραβίαση της εγγύησης η οποία, ως αποτέλεσμα της επιθεώρησης της European Pharma Group BV, η European Pharma Group BV εύλογα κρίνει ότι προήλθε από αιτία που δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση.
Η παρούσα εγγύηση δεν θα ισχύει για κανένα προϊόν που έχει χρησιμοποιηθεί κατά παράβαση των οδηγιών χρήσης του προϊόντος ή για οποιοδήποτε προϊόν που έχει παραμεληθεί, τροποποιηθεί, καταχραστεί ή χρησιμοποιηθεί για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο κατασκευάστηκε.
Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για οποιαδήποτε ζημιά ή ελάττωμα που προκαλείται από μη εξουσιοδοτημένη επισκευή ή χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών. Δεν παρέχονται επιπλέον ρητές εγγυήσεις. Η European Pharma Group BV αποποιείται όλες τις ρητές εγγυήσεις που δεν αναφέρονται σε αυτήν την περιορισμένη εγγύηση.
Οποιεσδήποτε σιωπηρές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της εμπορευσιμότητας και της καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, περιορίζονται δια του παρόντος κατά ένα (1) έτος από την ημερομηνία αγοράς. Τα ένδικα μέσα που ορίζονται στην παρούσα εγγύηση είναι τα μόνα ένδικα μέσα που είναι διαθέσιμα σε οποιοδήποτε άτομο για παραβίαση της εγγύησης.
Η European Pharma Group BV δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου για τυχόν τυχαίες, παρεπόμενες ή ειδικές ζημιές, ιατρικές ή άλλες, που προκύπτουν σε σχέση με τη χρήση του συστήματος lnsuJet™, ανεξάρτητα από το αν η αξίωση για τέτοιες ζημιές γίνεται σύμφωνα με σύμβαση , αδικοπραξία, αμέλεια ή άλλη θεωρία.