Polityka zwrotów

W przypadku kwalifikujących się produktów masz do 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przedmiotu(ów) na zainicjowanie zwrotu.

Ograniczona gwarancja

System wstrzykiwania bezigłowy lnsuJet™ jest objęty gwarancją European Pharma Group BV. Nie przez sprzedawcę, od którego został zakupiony, na rzecz pierwotnego nabywcy-klienta, przeciwko użyciu wadliwych materiałów i wadliwego wykonania przez okres jednego (1) roku od daty zakupu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych poniżej.
Jeśli taka wada pojawi się w tym czasie, European Pharma Group BV, według jej opinii, naprawi lub wymieni produkt. Aby zakwalifikować się do gwarancji, produkt należy zwrócić do sprzedawcy wraz z oryginalną fakturą i wypełnioną kartą gwarancyjną w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wykrycia domniemanej wady.
Całkowite zobowiązanie European Pharma Group BV wynikające z niniejszej gwarancji ogranicza się do naprawy lub wymiany produktu w przypadku dowolnego urządzenia lnsuJet™, które okaże się wadliwe w okresie gwarancyjnym.
European Pharma Group BV nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek domniemane naruszenie gwarancji, które w wyniku kontroli przeprowadzonej przez European Pharma Group BV zostanie uznane przez European Pharma Group BV za przyczynę nieobjętą niniejszą gwarancją.
Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do żadnego produktu, który był używany z naruszeniem instrukcji dotyczących użytkowania produktu ani do żadnego produktu, który został zaniedbany, zmieniony, nadużywany lub używany do celów innych niż ten, dla którego został wyprodukowany.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub wad spowodowanych nieautoryzowaną naprawą lub użyciem nieautoryzowanych części. Nie udziela się żadnych dodatkowych gwarancji ekspresowych. European Pharma Group BV zrzeka się wszelkich wyraźnych gwarancji niewymienionych w niniejszej ograniczonej gwarancji.
Wszelkie dorozumiane gwarancje, w tym dotyczące wartości handlowej i przydatności do określonego celu, są niniejszym ograniczone do jednego (1) roku od daty zakupu. Środki zaradcze określone w niniejszej gwarancji są jedynymi środkami dostępnymi dla każdej osoby w przypadku naruszenia gwarancji.
European Pharma Group BV nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec żadnej osoby za jakiekolwiek przypadkowe, wynikowe lub szczególne szkody medyczne lub inne, powstałe w związku z użytkowaniem systemu lnsuJet™, niezależnie od tego, czy roszczenie z tytułu takich szkód jest zgodne z umową , czyn niedozwolony, zaniedbanie lub inna teoria.